Zásady ochrany osobných údajov

Posledná aktualizácia:  20.5.2018.

Prevádzkovateľom web stránky Barmuseum.eu je Kultúrne centrum Museum o.z., J.Mazúra 26, 036 01 Martin

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Preto považujeme za podstatné, aby ste boli zrozumiteľne informovaní o tom, aké osobné údaje spracovávame, za akým účelom a aké sú Vaše práva. Tomu účelu slúžia tieto Zásady ochrany osobných údajov. Tieto zásady môžeme príležitostne aktualizovať, preto Vám odporúčame, aby ste ich z času na čas navštívili.

Osobné údaje o vás môžeme spracovávať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách (viď. nižšie). V každom prípade platí, že vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercializujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu údajov.

Ak ste čitateľom, ktorý nie je registrovaný v našom systéme:

V takomto prípade nespracovávame a neukladáme žiadne Vaše osobné údaje.

Štatistický systém a reklamný systém, ktoré na stránke používame môžu prostredníctvom cookies zaznamenávať anonymné údaje, ktoré však nie sú spojiteľné s Vašou osobou (najmä údaje ako:   typ prehliadača, doba strávená na stránke, správanie sa na stránke a podobne).  O pravidlách používania cookies, možnosti ich zablokovania, či mazania sa dozviete na tejto linke…

Ak ste čitateľom, ktorý je registrovaný v našom systéme, s možnosťou pridávania komentárov

Aké údaje spracuvávame:
V prípade registrácie sa do nášho systému je povinný jediný osobný údaj: emailová adresa, ktorú ste pre registráciu použili. Iné osobné údaje (meno, či webová adresa) uvádzate len dobrovoľne. Pri pridávaní komentárov sa navyše zaznamenáva aj IP adresa, z ktorej bol daný komentár pridaný.

Účel a cieľ spracovnie:
Tieto údaje používame výlučne na prevádzku a zabezpečenie funkčnosti stránky, na zamedzenie zneužitia registrácie a funkcie komentárov. Sú bezpečne uložené a nie sú prístupné pre tretie strany, s výnimkou, Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz. Vtedy vaše osobné údaje môžeme zdieľať napríklad s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

Údaje Vášho užívateľského účtu sú uložené do doby, kým nepožiadate o výmaz Vášho účtu.

Ak ste čitateľom používajúcim kontaktné, či iné formuláre na našej stránke

Všetky údaje, ktoré sa rozhodnete uviesť do kontaktného, či iného formulára budú použité výlučne na účel uvedený pri danom formulári. Údaje v kontaktnom formulári si vyžadujeme jedine pre účely spätného kontaktovania a vybavenia Vašej veci. Údaje z kontaktných formulárov mažeme po 6 mesiacoch.

Právny základ pre spracovávanie vašich údajov

Vo väčšine prípadov spracovávame vaše osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na účely oprávneného záujmu, ktorý sledujeme, na zákonnom základe, na zmluvnom základe alebo na základe súhlasu vás ako dotknutej osoby. V prípade spracúvania na základe súhlasu máte vždy možnosť svoj súhlas odvolať.

Umiestnenie vašich osobných údajov

K vašim osobným údajom bude mať prístup personál v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru, kým sú v našej starostlivosti.

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Vo väčšine prípadov to znamená, že uchováme vaše údaje počas trvania vášho zmluvného vzťahu s nami, resp. počas trvania vašej registrácie na stránke.

Údaje z kontaktných a iných formulárov vymažeme po 6 mesiacoch po ich spracovaní.

Vaše osobné údaje môžeme spracovávať po dlhšiu dobu po ukončení vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie vašich osobných údajov.

Vaše práva podľa zákona o ochrane údajov

Podľa EÚ zákona o ochrane údajov máte určité práva:

Právo na prístup
Môžete si vyžiadať informácie o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje, vrátane informácií o tom:

  • Prečo spracovávame vaše osobné údaje
  • Aké kategórie osobných údajov spracovávame
  • S kým vaše osobné údaje zdieľame
  • Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje alebo aké sú kritériá na určenie tejto lehoty
  • Aké máte práva
  • Odkiaľ vaše osobné údaje získavame (ak sme ich nezískali od vás)
  • Ak spracovávanie zahŕňa automatizované rozhodovanie (tzv. profilovanie)
  • Ak vaše osobné údaje boli prevedené do krajiny, ktorá je mimo EEA, ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov.

Všetky vyššie uvedené informácie sú dostupné v týchto Zásadách o ochrane osobných údajov.

Kópiu údajov, ktoré o vás spracovávame  si viete vyžiadať elektronicky na adrese pr@barmuseum.eu.  Vo svojej žiadosti prosím uveďte emailovú adresu, ktorú v našom systéme používate, táto adresa totiž identifikuje váš užívateľský účet. Po spracovaní bude na váš email zaslaný odkaz s potvrdzovacou linkou. Kliknutím na túto linku potvrdíte, že ste to naozaj vy, kto žiada o tieto údaje. Po potvrdení Vám bude zvyčajne do dvoch pracovných dní zaslaný email s linkou na požadované údaje.

Právo na opravu alebo zmenu
Ak sú naše údaje nesprávne, alebo už neaktuálne, prosíme Vás, aby ste nás na to upozornili, resp. v prípade možnosti sami údaje opravili (napr. informácie vo vašom užívateľskom profile).

Právo byť zabudnutý alebo právo na vymazanie
Ak už nesúhlasíte so spracovaním vašich údajov, resp. ak myslíte, že sú spracované nezákonným spôsobom, resp. dlhšie, než je to potrebné, môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov. Pozor! Po vymazaní vašich údajov sa váš užívateľský účet stáva nepoužiteľným! Zároveň budú zachované aj Vami písané komentáre, len budú anonymizované, to znamená, bude z nich odstránené vaše užívateľské meno, email a IP adresa.

Vymazanie vašich údajov viete požiadať na adrese pr@barmuseum.eu.  Vo svojej žiadosti prosím uveďte emailovú adresu, ktorú v našom systéme používate, táto adresa totiž identifikuje váš užívateľský účet. Po spracovaní bude na váš email zaslaný odkaz s potvrdzovacou linkou. Kliknutím na túto linku potvrdíte, že ste to naozaj vy, kto žiada o vymazanie údajov. Po potvrdení Vám bude zvyčajne do dvoch pracovných dní zaslaný potvrdzovací email o vymazaní vašich údajov.

Právo namietať spracúvanie
Ak sa domnievate, že nemáme právo na spracovanie vašich osobných údajov, môžete proti nášmu spracovaniu namietať. V takýchto prípadoch môžeme pokračovať v spracovávaní iba vtedy, ak vieme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody, ktoré prevážia vaše záujmy, práva a slobody. Vaše osobné údaje však môžeme vždy spracovať, ak je to potrebné na určenie, uplatnenie alebo obhajobu právnych nárokov.

Právo na prenosnosť údajov
Máte právo požiadať o to, aby vám vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli na spracovanie na základe súhlasu alebo na splnenie zmluvy, boli poskytnuté v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Stiahnutie súhlasu
Máte právo na stiahnutie Vášho súhlasu o spracovanie Vašich údajov, ktorý ste dali napr. pri registrácií sa do systému stránky. Stiahnutie súhlasu so spracovaním údajov týkajúcich sa registrácie a aktivity s ňou spojené viete požiadať na tejto stránke (pozor: tým dôjde ku kompletnému zmazaniu, resp. anonymizácií vášho užívateľského účtu)

Stiahnutie súhlasu viete oznámiť na adrese pr@barmuseum.eu.  Vo svojom oznámení prosím uveďte emailovú adresu, ktorú v našom systéme používate, táto adresa totiž identifikuje váš užívateľský účet. Po spracovaní bude na váš email zaslaný odkaz s potvrdzovacou linkou. Kliknutím na túto linku potvrdíte, že ste to naozaj vy, kto žiada o vymazanie údajov. Po potvrdení Vám bude zvyčajne do dvoch pracovných dní zaslaný potvrdzovací email o vymazaní vašich údajov.

Ak máte otázky, žiadosti, resp. nám chcete oznámiť porušenie používania osobných údajov, môžete tak urobiť odoslaním emailu na pr@barmuseum.eu