Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13
Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov (ďalej len „Nariadenie“).

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Ľuboš Šulov, J. Mazúra 4453/26, 036 01 Martin, IČO: 41 806 859
tel.: 0911 566 505
e-mail: lsulov@gmail.com.

II. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Prevádzkovateľ má menovanú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať prostredníctvom e- mailu na adrese: osobneudaje@barmuseum.eu.

III. ÚČELY SPRACÚVANIA, NA KTORÉ SÚ OSOBNÉ ÚDAJE URČENÉ, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Osobné údaje spracúvame pre nasledovné účely:

a) Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia na účel vedenia agendy a komunikácie s uchádzačmi o zamestnanie. Právnym základom na spracúvanie osobných údajov na tento účel je platný súhlas dotknutej osoby. Lehota uchovávania osobných údajov v rámci agendy uchádzačov o zamestnanie je 1 rok od udelenia súhlasu so spracúvaním.
V nevyhnutných prípadoch sú príjemcami osobných údajov kontrolné orgány.

b) Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia na účel plnenia zmluvy. Právnym základom je zmluva, ktorej účastníkom je dotknutá osoba.
Lehota spracúvania osobných údajov je viazaná na platnosť zmluvy. Osobné údaje sú uchovávané počas doby trvania zmluvného vzťahu, resp. vysporiadania zmluvných záväzkov. Osobné údaje sú archivované podľa ustanovení archívneho a registratúrneho poriadku.
Príjemcom osobných údajov v odôvodnených prípadoch môžu byť príslušné kontrolné orgány, finančná správa, účtovník, súdy.

c) Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na účel plnenia zákonných povinností v oblasti vedenia účtovníctva. Právny základ spracúvania osobných údajov na tento účel vyplýva z osobitných právnych predpisov (najmä zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, Obchodný zákonník, a podobne). Lehota uchovávania osobných údajov je upravená v osobitných predpisoch stanovené inak. Príjemcami osobných údajov môžu byť v rozsahu podľa príslušného právneho predpisu: externý účtovník, finančná správa.

d) Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na účel plnenia zákonných povinností súvisiacich s pracovným pomerom (spracúvanie miezd, vedenie personálnej agendy, BOZP, OPP, PZS). Právny základ spracúvania osobných údajov na tento účel vyplýva z osobitných právnych predpisov (najmä Zákonník práce, zákon o dani z príjmov, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, a podobne).
Lehota uchovávania osobných údajov je upravená v registratúrnom poriadku a vyplýva väčšinou z osobitných predpisov. Osobné údaje zamestnanca sú v nevyhnutnom rozsahu uchovávané do doby dovŕšenia sedemdesiateho (70.) roku života zamestnanca (aj bývalého), a to z dôvodu zabezpečenia splnenia povinností zamestnávateľa a zamestnanca vyplývajúcich z právnych predpisov v oblasti sociálneho zabezpečenia.
Príjemcami osobných údajov môžu byť v rozsahu podľa príslušného právneho predpisu: mzdárka, externý dodávateľ bezpečnostnotechnickej služby, externý dodávateľ pracovnej zdravotnej služby, technik požiarnej ochrany, inštitúcie sociálneho a zdravotného poistenia, inštitúcie dôchodkového poistenia, finančná správa, inšpektorát práce, HaZZ SR, UVZ SR a ďalšie verejnoprávne inštitúcie.

e) Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia na účel správy registratúry. Právnym základom je plnenie zákonných povinností v zmysle (najmä povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Lehoty uchovávania sú ustanovené osobitnými predpismi a Registratúrnym poriadkom prevádzkovateľa.
Osobné údaje dotknutej osoby môžu byť poskytované nasledujúcim príjemcom: kontrolné orgány.

f) Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia na účel monitorovania priestorov kamerovým systémom. Oprávneným záujmom je ochrana majetku v monitorovanom priestore a ochrana zdravia fyzických osôb nachádzajúcich sa v tomto priestore, prevencia protiprávneho konania, ako aj získanie dôkazov o protiprávnom konaní. Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom v zmysle
Lehota uchovávania osobných údajov (videozáznamu) je 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam z kamerového systému vyhotovený. Po uplynutí tejto lehoty sú videozáznamy automatizovane vymazané s výnimkou prípadov, že ich spracúvanie bude ďalej nevyhnutné na účely trestného konania.
V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní.

g) Spracúvanie osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) na účel obchodnej komunikácie a vedenia obchodnej agendy. V súvislosti s podnikateľskou činnosťou spracúvame identifikačné údaje obchodných partnerov, dodávateľov a odberateľov, vrátane kontaktných údajov na ich štatutárnych orgánov a relevantných zamestnancov. Osobné údaje môžu byť rovnako obsiahnuté v komunikácii s obchodnými partnermi.
Lehota uchovávania osobných údajov závisí od trvania obchodnej komunikácie a obchodnoprávneho vzťahu. Osobné údaje sú v podobe záznamov z obchodnej komunikácie a obchodnej agendy uchovávané v lehotách podľa Registratúrneho poriadku.
Príjemcami osobných údajov môžu byť subjekty zabezpečujúce výkon externého auditu, kontrolné orgány, poskytovatelia telekomunikačných služieb, poskytovatelia dátových úložísk a v odôvodnených prípadoch aj súdy a orgány činné v trestnom konaní.

Ako prevádzkovateľ nemáme v úmysle spracúvať poskytnuté osobné údaje na iný účel, ako je určený pri ich získavaní.

IV. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

V zmysle Nariadenia dotknutá osoba má nasledovné práva:
1. Právo na prístup k údajom.
V zmysle čl. 15 Nariadenia máte ako dotknutá osoba právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:
a) účely spracúvania,
b) kategórie dotknutých osobných údajov,
c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie,
d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávanie osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie,
e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa Vás ako dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu,
f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
g) ak sa osobné údaje nezískali od Vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj,
h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v čl. 22 ods. 1 a
4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre Vás ako dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, ako dotknutá osoba máte právo byť informovaný /-á o primeraných zárukách podľa čl. 46 Nariadenia.

Na základe Vašej žiadosti Vám ako dotknutej osobe poskytneme kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú bez poplatku. V prípade vyžiadania ďalšej kópie máme právo na účtovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady alebo odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade, že podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie poskytneme v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ v žiadosti nepožiadate o iný spôsob.

2. Právo odvolať súhlas so spracúvaním
V zmysle čl. 7 ods. 3 ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Svoje právo odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek na e-mailovej adrese lsulov@gmail.com alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu: Ľuboš Šulov, J. Mazúra 4453/26, 036 01 Martin. V žiadosti uveďte text “Odvolanie súhlasu”.

3. Právo na opravu
V zmysle čl. 16 Nariadenia máte ako dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. So zreteľom na účely spravovania máte ako dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

4. Právo na vymazanie (právo “na zabudnutie”)
V zmysle čl. 17 Nariadenia máte ako dotknutá osoba právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:
a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 2 Nariadenia,
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť prevádzkovateľa,
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a na základe vyššie uvedeného, je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Práva na vymazanie sa nemôžete dovolávať pokiaľ je spracúvanie potrebné:
a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi,
c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s čl. 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj čl. 9 ods. 3 Nariadenia,
d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené vyššie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

5. Právo na obmedzenie spracúvania
V zmysle čl. 18 Nariadenia máte ako dotknutá osoba právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:
a) ako dotknutá osoba napadnete správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie je protizákonné a ako dotknutá osoba namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
d) ako dotknutá osoba ste namietali voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevžujú nad oprávnenými dôvodmi Vás ako dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo na základe vyššie uvedeného, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom ako dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Ak ste ako dotknutá osoba dosiahli obmedzenie spracúvania podľa vyššie uvedeného, prevádzkovateľ Vás bude informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

6. Právo na prenosnosť údajov
V zmysle čl. 20 Nariadenia ako dotknutá osoba máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste poskytli prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby Vám prevádzkovateľ, ktorému ste osobné údaje poskytli, bránil, ak:
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa čl. 6 ods. 1 psím. a) alebo čl. 9 ods. 2 písm. a)
Nariadenia, alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, a
b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Ako dotknutá osoba pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov máte právo na prenos priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva na prenosnosť údajov nie je dotknuté právo podľa čl. 17 Nariadenia. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo na prenosnosť údajov nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

7. Právo namietať
V zmysle čl. 21 Nariadenia máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, ktoré je vykonávané na základe čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte ako dotknutá osoba právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak ako dotknutá osoba namietate voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na takéto účely nesmú spracúvať.

Ako dotknutá osoba máte byť výslovne upozornený na právo namietať pri prvej komunikácii.

V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti môžete ako dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických

špecifikácií.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa čl. 89 ods. 1 Nariadenia, ako dotknutá osoba máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

8. Právo nepodliehať rozhodnutiu, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania
V zmysle čl. 22 Nariadenia ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.
Toto právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi Vami ako dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

9. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
V zmysle čl. 77 Nariadenia ako dotknutá osoba máte právo podať sťažnosť najmä ak sa domnievate, že ste dotknutý na svojich právach ustanovených Nariadením. Sťažnosť adresujte na:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12
820 07 Bratislava.

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa čl. 16, čl. 17 ods. 1 a čl. 18 Nariadenia, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Vás ako dotknutú osobu prevádzkovateľ informuje o týchto príjemcoch, ak to budete požadovať.

V. FORMA UPLATNENIA PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba môžete uplatniť svoje práva prostredníctvom elektronickej správy alebo formou písomnej žiadosti na týchto kontaktných údajoch prevádzkovateľa:
– e-mail: lsulov@gmail.com
– korešpondenčná adresa: Ľuboš Šulov, J. Mazúra 4453/26, 036 01 Martin
– telefón: 0911 566 505 .

V prípade, že by sme ako prevádzkovateľ mali oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou fyzickej osoby, ktorá podáva žiadosť ako dotknutá osoba, máme právo požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

VI. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Ako prevádzkovateľ nevykonávame automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

VII. CEZHRANIČNÝ PRENOS

Ako prevádzkovateľ nevykonávame ani nemáme v úmysle vykonávať cezhraničné spracúvanie osobných údajov.

V prípade, že máte otázky k spracúvaniu osobných údajov v kontexte našej činnosti ako prevádzkovateľa, obráťte sa na nás na hore uvedených kontaktoch.