O nás

Hudobná dramaturgia, produkcia, prevádzka baru - Ľuboš Šulov
barmuseum@barmuseum.eu
+421 911 566 505

Technické zabezpečenie, zvuková technika, video - Miroslav Hamar
technika@barmuseum.eu
+421 918 264 534

Svetelná technika a fotografie - Niko Soldán
technika@barmuseum.eu
+421 948 420 165

Barmuseum je kultúrno-umelecké centrum ktoré sa nachádza v budove Slovenského národného múzea v Martine. Okrem kaviarenských služieb ponúkame slovenské aj zahraničné umenie hudobné, divadelné, literárne, filmové, neformálne vzdelávanie, vlastné programy. O podujatia sa stará občianské združenie Kultúrne centrum Museum.

 

Kultúrne centrum Museum o.z.
J.Mazúra 26, 036 01 Martin

IČO: 42218993
DIČ: 2023660342

Programová dramaturgia

1. HUDBA

Opierame sa o dlhodobé mapovanie aktuálnych tendencií, nových zoskupení a projektov, nových vĺn na súčasnej hudobnej scéne prednostne krajín V4, s hosťami (US,UK), doplnené o stálice s pretrvávajúcou kvalitou.
Uvádzame množstvo hudobných žánrov no čím ďalej tým viac sa otvárame novým prepojeniam a prestávame sa zaoberať žánrovým určením – v súlade s vývojom v súčasnom umení. Zoskupenia sa často menia a vytvárajú sa nové a my získavame aktuálnu ponuku na základe dlhoročných kontaktov s muzikantmi. Aj publikum sa vyvíja, cestuje do zahraničia, pohybuje sa vo virtuálnom svete umenia... Vkus sa mení, stáva sa náročnejším a my na to radi reagujeme. Rozvíjame publikum aj seba. Tieto produkcie sú pre náročného diváka, ale u nás, vďaka unikátnemu priestoru, zvuku a dlhodobom zameraní, verne navštevované.

2. DIVADLO

Pre dospelých:
Podporujeme predovšetkým vznik a etablovanie nových tvorivých tímov na scéne a objavné, nezvyčajné projekty pre umelecky vnímavého diváka. Inscenácie prepájajú žánre klasického, alternatívneho, bábkového, výtvarného a pohybového divadla.

Pre deti:
Uvádzame adaptácie klasických rozprávok aj novo napísané texty pod podmienkou citlivosti voči téme aj detskému divákovi. Dramaturgickým svorníkom inscenácií zvolených divadelných zoskupení sú častokrát variácie bábkovosti v rôznych tvaroch – od tradičnej až po presahy do súčasných tendencií.

3. VZDELÁVACIE PODUJATIA / WORKSHOPY:

Vnímame zvýšený záujem organizátorov, umelcov, umelecko-technických pracovníkov, ale aj pedagógov a študentov umeleckých škôl, o vzdelávacie workshopy v oblasti umenia. Od rôznych druhov hereckých zručností, cez špecifické oblasti ako svetelný či zvukový dizajn, až po tému manažmentu umenia. Rozvoj konceptu vzdelávania umením je koherentnou súčasťou našej programovej dramaturgie.

4. SPOLUPRÁCA SO ZAHRANIČNÝMI ŠTUDENTAMI

Rozvíjame kultúrne zázemie pre nórskych a otvárame spoluprácu s islandskými zahraničnými študentmi na Lekárskej fakulte v Martine. Spolupracujeme pri tvorbe programu a nadväzujeme širšie medzinárodné spolupráce prehlbovaním kontaktov s nórskou organizáciou Ansa, začíname komunikovať aj s islandskou organizáciou Fíls. Programovo sa zameriavame na kinematografiu, hudbu, literatúru a divadlo, ako aj na medzinárodný dialóg formou diskusií.

5. DISKUSIE

Profesionálne moderované verejné diskusie majú za cieľ prinášať divákom rôzne pohľady na problémy, ale aj na úspechy a možné riešenia životných situácií ľudí z rôznych komunít ako napr. rómovia, bezdomovci (charita, kempy, odborníci, mestský úrad), národnostné menšiny. Rozvíjame aj diskusie o okrajových (nových, neetablovaných, kontroverzných) umeleckých žánroch, či ekológii (turizmus, infraštruktúra, životné prostredie, lesy, pamiatky). Pomenúvame celospoločenské „veci na riešenie“, ktoré sa nás bytostne týkajú.

6. LITERÁRNE VEČERY

Cieľom literárnych večerov je dať priestor úspešným, ale aj začínajúcim autorom, ktorí prezentujú svoje diela. Literárne večery sú rozdelené na čítačky, diskusie o dielach a autoroch, bítnické večery s hudbou a klasické diskusie s autormi.

7. KNIŽNÉ BURZY

Burzy kníh, výmena, predaj. V spolupráci so spoločnosťou Litera v Martine prezentujeme aj knižné novinky.

8. FILMOVÉ PREDNÁŠKY

Peter Konečný je filmový kritik a šéfredaktor portálu kinema.sk, ktorý pripravuje prednášky po celom Slovensku na rôzne témy, odporúča najkvalitnejšie filmy, ale aj pomenúva balast.

No a tradične realizujeme napr. Cestovateľské prednášky Cestou necestou v Martine, Trhy šikovných rúk, Burzy platní v spolupráci so zberateľmi z celého Slovenska, atď.

Okrem týchto podujatí ešte organizujeme špeciálne projekty v prepojení na českú umeleckú scénu a českú národnostnú menšinu žijúcu na Slovensku:

1. Festival BARMUSEUMFEST

Zameraný na hudobnú a divadelnú scénu. Dramaturgicky sledujeme menšinové žánre. Programovo sa venujeme aktuálnym tendenciám v hudobnej tvorbe s presahmi do rôznych žánrov, nie komerčnej hudbe, a v prípade divadla najmä alternatívnym pohľadom na tvorbu (autorská tvorba, bábkovosť, pohybové divadlo, poézia, presahy k autorskej hudbe..), nie klasickej činohre.
Súčasná situácia a nálada v spoločnosti naďalej potvrdzuje zmysel šírenia myšlienky tolerancie voči inakosti, či už národnostnej, alebo akejkoľvek ľudskej.
Festival bezplatne prinášame napr. seniorom v sociálnych zariadeniach, či nízkopríjmovým rodinám. Tieto skupiny ľudí sú čoraz viac ekonomicky ohrozené a o to viac je dôležité, aby nestrácali kontakt s kultúrnym životom a umením.

2. Festival DETSKÝ BARMUSEUMFEST

Zameraný na aktuálne tendencie v detskej divadelnej tvorbe.
Vybrané inscenácie presahujú naše kultúry, prekračujú umelecké žánre a príbehy, na motívy ktorých vznikali. Čoraz väčší zástoj venujeme aktívnej účasti detí dôrazom na interaktivitu predstavení (v súlade s aktuálnymi trendmi v divadelnej tvorbe (nielen) pre deti).
V prípade detského publika omnoho viac znamená možnosť zažiť prostredníctvom praktickej skúsenosti, nie slova, preto organizujeme v spolupráci s niektorými súbormi aj workshopy.
Festival prinášame bezplatne napr. deťom z nízkopríjmových rodín a detských domovov ako aj viacerým materských školám v meste.

3. Vzdelávací projekt OKNO CEZ UMENIE

Prioritne zameraný na hudobné a divadelné workshopy.
Prinášame najmä študentom umeleckých odborov, ich pedagógom a absolventom, ale aj organizátorom umeleckých podujatí, umelecko-technickým pracovníkom, ochotníckym umelcom a nadšencom živého umenia z regiónu, možnosť rozšíriť si praktický a teoretický obzor v oblasti špecifických hereckých a performatívnych techník, techník tvorby so živým nástrojom, zvukovým či svetelným dizajnom... od renomovaných českých umelcov a špičkových pedagógov a nadobudnuté poznatky a skúsenosti ďalej prakticky aplikovať v umeleckej tvorbe. Dôraz projektu však nie je na prezentácii, ako tomu pri tomto type projektov mnohokrát na veľkú škodu býva, ale na procese učenia sa a výmeny poznatkov.
Veľkým zámerom nášho tímu je podpora mladých talentov. Okrem uvádzania ich tvorby im radi sprostredkujeme zážitky, ktoré by inak nemali možnosť zažiť v súčasnom slovenskom vzdelávacom systéme. Cieľom workshopov nie je naučiť, ale otvoriť okno, ktorým môžu nazrieť a ktoré ich nezriedka inšpiruje a posunie k novému umeleckému smerovaniu.

Program dramaturgy

1. MUSIC

We rely on long-term mapping of current trends, new groupings and projects, new waves on the current music scene, preferably the V4 countries, with guests (US, UK) enriched by long-lasting professional stars.
We present numerous musical genres but more and more we are opening ourselves to new connections and ceasing to engage in genre focusing – in harmony with development in contemporary art. Bands often change and new ones are created and we get up-to-date offer based on long-term contacts with musicians. Even the audience is developing, traveling abroad, being active in virtual world of art ... Tastes change, become more demanding and we like to react to that. We improve our audience as well as ourselves. These productions are destined for discerning viewers, but thanks to the unique place, sound and long-term focus, they are devotedly visited.

2. THEATRE

For adults:
Above all, we support creation and establishment of new creative teams on the scene and innovative extraordinary projects for artistically perceptive viewers. The productions connect the genres of classical, alternative, puppet, fine art and motion theatre.

For children:
We present adaptations of classic fairy tales as well as modern stories provided that certain sensitivity towards the topic and the child viewer is kept. Puppet variations of different shapes are often one of the dramaturgic production keystones of selected theatre groups – from traditional variations up to contemporary trends.

3. EDUCATIONAL EVENTS/ WORKSHOPS:

Still more and more organizers, artists, art and technical workers as well as teachers and students of art schools are interested in educational workshops in the field of art. From various kinds of acting skills through specific areas such as lighting and sound design to the topic of art management. Developing the concept of art education is a coherent part of our program dramaturgy.

4. COOPERATION WITH FOREIGN STUDENTS

We are creating a cultural background for Norwegian students and starting cooperation with Icelandic foreign students at the Faculty of Medicine in Martin. We co-operate in the creation of the program and try to make wider international cooperation by deepening relations with the Norwegian organization Ansa, beginning to communicate with Icelandic organization Fíls. Our program focuses on cinematography, music, literature and theatre as well as on international dialogue through the form of discussions.

5. DISCUSSION

Professionally presented public discussions aim to show viewers different perspectives on problems, but also on success and possible solutions to the life situations of people from different communities, such as Roma, homeless people (charities, campsites, experts, municipalities), national minorities. We also lead discussion about peripheral (new, un-established, controversial) artistic genres, or ecology (tourism, infrastructure, environment, forests, monuments). We name society-wide “things to be resolved“ that concern us fundamentally.

6. LITERARY EVENINGS

The aim of literary evenings it to provide space to successful as well as starting authors who present their works. Literary evenings are divided into readers, discussions about works and their authors, beatnik evenings with music and classical discussions with authors.

7. BOOK EXCHANGE

Books exchange, swap, sale. In cooperation with the company Litera in Martin, new book releases are presented by us, too.

8. FILM LECTURES

Peter Konečný is a film critic and an editor-in-chief of the kinema.sk portal, who prepares lectures all around Slovakia involving various topics, recommending the best films and pointing at ballast at the same time.

And traditionally, for example, we implement Travel lectures called „Cestou necestou” in Martin, Creative hand-made stuff markets, Vinyl exchange in cooperation with collectors from all over Slovakia, etc.

In addition to these events, we also organize special projects in connection with the Czech art scene and the Czech national minority living in Slovakia:

1. Festival BARMUSEUMFEST

Focused on the music and theatre scene. We follow minority genres dramaturgically. As for our program, we focus on current trends in music production with overlaps into various genres, not commercial music. Relating to theatre, we prefer especially alternative works (authorial work, puppetry, motion theatre, poetry, overlaps with authorial music..), not classical drama performance.
Current situation and mood in society continues to confirm the sense of spreading the idea of tolerance to otherness, whether it is on national or human basis.
The Festival is brought free of charge to e.g. seniors in social facilities or low-income families. These groups of people are increasingly at risk economically and it is all the more important for them not to lose touch with cultural life and art.

2. CHILDREN´S BARMUSEUMFEST FESTIVAL

Focused on current trends in children´s theatre production.
Selected performances transcend our cultures, go beyond artistic genres and stories on which they originated. We pay more and more attention to the active participation of children by emphasizing the interactivity of performances (in accordance with current trends in theatrical production (not only) for children. It means much more for children´s audience to have the opportunity to experience things through practical activities, not words, and therefore we organize workshops in cooperation with some ensembles. The festival is brought free of charge, e.g. to the children from low-income families and children´s homes as well as several nursery schools in the town.

3. Educational project WINDOW TO ART

Focused preferably on music and theatre workshops. For the students of art, their teachers and graduates, but also organizers of art events, artistic and technical workers, amateur artist and live art enthusiasts from the region we bring the possibility to broaden the practical and theoretical horizon in the field of specific acting and performative techniques, live instrument creation techniques, sound or light design ... from renowned Czech artist and top-class teachers and apply the acquired knowledge and experience in art creation. However, the emphasis of the project is not put on the presentation, as is often the case in this type of project, but on the process of learning and knowledge exchange. One of the greatest intentions of our team is to support young talents. In addition of presenting their pieces of work, we are happy to provide them with experiences which they would not have the opportunity to go through in the current Slovak educational system.
The aim of the workshops is not really to teach, but to kind of open a window through which they can take a look and which often inspires and moves them to a new artistic direction.